miércoles, 8 de octubre de 2014

MEDICACIÓ TDAH

MEDICACIÓ TDAH

Resposta de la directora general de l’ICASS en relació a les prestacions farmaceútiques derivades de la Llei d’integració per als minusvàlids (gratuïtat dela medicació)

1- El Reial Decret 383/1984, de l’ 1 de Febrer, que estableix i regula el sistema
especial de prestacions socials i econòmiques de la Llei 13/1982, de 7 d’abril
d’integració social per a les persones amb discapacitat, inclou l’assistència
sanitària i prestació farmacèutica (gratuïta), prestació encara vigent. Els requisits
per a poder accedir-hi són:


  • Tenir reconegut un 33% de discapacitat
  • No tenir dret, com a titular o beneficiari, de les prestacions d’assistència sanitària del règim general o especial del Sistema de la Seguretat Social (és molt possible que les persones a les quals ateneu estiguin incloses com a beneficiàries dels pares, per tant, difícilment podran beneficiar-se). Per tramitar aquesta prestació, podeu accedir mitjançant la Oficina Virtual de Tràmits omplint el formulari corresponent a l’assistència sanitària i prestacions farmacèutiques al següent enllaç: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/O VT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=1b4 2e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1b 42e34e891e3210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall &contentid=fa58b650ebc8a310b650ebc8a3108d0c1e0aRCRD)

2- Amb vigència des de l’1 de maig, el Catsalut, mitjançant una instrucció va
establir el reconeixement amb caràcter excepcional i de forma temporal, de la
reducció del percentatge del 10% del preu de venta al públic, amb un màxim
d’aportació mensual, d’acord amb els següents requisits:


  • Tractar-se de persones incloses dins del Sistema Nacional de la Seguretat Social com a titulars o beneficiaris que no siguin pensionistes
  • Presentar patologies de llarga durada o malaltia crònica, que origini un tractament de llarga durada o amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Trobar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica que pugui originar una
situació de vulnerabilitat de salut: Renda bruta màxima anual de 24.000 €
bruts/any i tenir dificultat per fer front a la despesa farmacèutica derivada de la malaltia. Igualment, per tramitar aquesta prestació, podeu accedir mitjançant
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) omplint el formulari corresponent al
Reconeixement, amb caràcter excepcional i de forma temporal, de la reducció del
percentatge d’aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria a càrrec del
CatSalut:

enllaç:
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0 c0e1a0/?vgnextoid=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextc hannel=d2edac6b2b1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&co ntentid=6c146b2689965410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

No hay comentarios:

Publicar un comentario